Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 Fóti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
1047 Budapest Fóti út 54.
2013. évi
Közhasznúsági jelentése
Budapest, 2014.május 28.
Piroska Júlia Rozália,elnök

A Fóti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
Közhasznúsági jelentése
a 2013-es esztendőről
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az Alapítvány a 2013. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 296 ezer Ft, a saját tőke
296 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú
szervezeti eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben az Alapítvány állami támogatást nem kapott.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
2013-ben az Alapítvány vagyona 32 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A növekedést a 149
ezer Ft szülői támogatás és 197 ezer Ft a személyi jövedelemadó 1%-ról történt rendelkezés
alapján a NAV által utalt 1 % jelentette, amelyből 378 ezer Ft összegben fel lett használva. A vagyon
felhasználását részleteiben jelentésünk 2. sz. melléklete mutatja be.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Az Alapítvány nem nyújtott ilyen támogatást, így e soron nem történtek kifizetések.
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
2013-ben az Alapítvány nem kapott ilyen jogcímen támogatást.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
2013-ben az Alapítvány nem fizetett ki ilyen jogcímen juttatást.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
A rendelkezésre álló forrásokat az óvoda az alábbi célokra fordította:
- új játékok beszerzésére,
- előadómüvészet megrendelésére( Kolompos KKt),
- élménypark látogatására(Sehol sziget),
- mükődési költségekre ( bankköltség, posta).
-
Budapest, 2013. Május 28.
Piroska Júlia Rozália, elnök
Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2014. május 28-i ülésén elfogadta.

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete
18134766-1-41
16.PK60097/2009/2
Fóti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
1047 Budapest Fóti út 54.
2013. évi
Egyszerűsített éves beszámoló
Tartalma:
Mérleg
Eredménykimutatás
Kiegészítő Melléklet
Budapest, 2014. május 28.
Piroska Júlia Rozália
elnök
Az egyszerűsített éves beszámolót a Horváth Zoltán mérlegképes könyvelő
( P.M. Reg. Szám: 138947) állította össze,könyvszakértő azt nem vizsgálta.

Fóti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Fordulónap: 2013.12.31
Fordulónap: 2013.12.31
Adószám : 18134766-1-41
16.PK60097/2009/2
Mérleg Adatok eFt-ban
Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév
a b c d e
A. Befektetett eszközök 0 0 0
I. Immateriális javak 0 0 0
II. Tárgyi eszközök 0 0 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0
B. Forgóeszközök 328 0 296
I. Készletek 0 0 0
II. Követelések 0 0 0
III. Értékpapírok 0 0 0
IV. Pénzeszközök 328 0 296
C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0
Eszközök összesen 328 0 296
D. Saját tőke 328 0 296
I. Induló tőke 100 0 100
II. Tőkeváltozás 65 0 228
III. Lekötött tartalék 0 0 0
IV. Értékelési tartalék 0 0 0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 163 0 -32
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 0
E. Céltartalékok 0 0 0
F. Kötelezettségek 0 0 0
I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 0
G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0
Források összesen 328 0 296
Budapest, 2014. május 28.
Az egyszerűsített éves beszámolót a Horváth Zoltán mérlegképes könyvelő Piroska Júlia Rozália
( P.M. Reg. Szám: 138947) állította össze,könyvszakértő azt nem vizsgálta. Elnök
4

Fóti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Fordulónap: 2013.12.31
Adószám : 18134766-1-41
16.PK60097/2009/2
Eredménykimutatás
Adatok eFt-ban
Sors
z.
A tétel megnevezése Előző
év(alaptevéke
nység)
Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév( Vállalk
ozási
tevénység)
Tárgyév(alapte
vékenység)
a b c d e f
1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0
3. Egyéb bevételek, ebből: 343 0 0 346
-tagdíj, alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0
-támogatások 112 0 0 149
4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0
5. Rendkívüli bevételek, ebből: 0 0 0 0
-alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0
-támogatások 0 0 0 0
A. Összes bevétel (1+/-2+3+4+5) 343 0 0 346
6. Anyagjellegű ráfordítások 50 10 0 150
7. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 0
Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0
8. Értékcsökkenési leírás 120 0 0 228
9. Egyéb ráfordítások 0 0 0 0
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 10 -10 0 0
11. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0
B. Összes ráfordítása(6+7+8+9+10+11) 180 0 0 378
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 180 0 0 378
C. Adózás előtti eredmény (A-B) 163 0 0 -32
12. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0
D. Adózott eredmény (C-12) 163 0 0 -32
13. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0
E. Tárgyévi Eredmény (D-13) 163 0 0 -32
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás 0 0 0 0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
0 0 0 0
D. Normatív támogatás 0 0 0 0
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 199. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
231 0 0 197
F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0
Budapest, 2014. május 28.
Az egyszerűsített éves beszámolót a Horváth Zoltán mérlegképes könyvelő Piroska Júlia Rozália
( P.M. Reg. Szám: 138947) állította össze,könyvszakértő azt nem vizsgálta. Elnök
5

Közhasznúsági jelentés2012.

 

Közhasznúsági jelentés 2011.

Intézményünk alapítványa:

" Fóti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány"

 

Számla száma: 12010422 - 01166724 - 00100008

Adószám: 18134766 - 1 - 41

Kuratórium elnöke: Piroska Júlia

Kuratórium tagjai:  Barna Péterné

                                  Fazekas Istvánné

Alapítványunk 2009. május 22 - én került bejegyzésre.

 

Az alapítvány célja a Fóti Óvoda gyermekeinek ellátása, segítése, támogatása, továbbá az óvoda működtetésének, mint közfeladatnak a segítése, amely az Óvodai nevelés országos alapprogramjában (137/1996. VIII. 28. Kormányrendelet) rögzített nevelési célok egyre színvonalasabb megvalósítását célozza.

 

Tisztelettel kérjük Önöket, amennyiben lehetőségük nyílik rá, jövedelemadójuk 1% -át alapítványunk részére felajánlani szíveskedjenek.

 

Köszönjük az eddig érkezett adományokat, kérjük, a továbbiakban is segítsenek minket!

 

 

                                 Köszönettel: Piroska Júlia Rozália

                                                                                 kuratórium eln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 img018.jpg